Liên hệ

yêu cầu tài liệu

Về học bổng, phí

Phí giảng dạy; chi phí thiết bị giảng dạy; Học bổng

Phân bổ học phí

■ Khóa học 2 năm
Khi nhập học Năm học thứ 2
Chí phí giảng dạy 30,000 yên
Phí nhập học 50,000 yên
Chi phí giảng dạy 600,000 yên 600,000 yên
Chi phí thiết bị 30,000 yên 30,000 yên
Chi phí bảo hiểm 10,000 yên 10,000 yên
Tổng 720,000 yên 640,000 yên
■ Khóa học 1.5 năm
Khi nhập học Năm học thứ 2
Chí phí giảng dạy 30,000 yên
Phí nhập học 50,000 yên
Chi phí giảng dạy 600,000 yên 300,000 yên
Chi phí thiết bị 30,000 yên 15,000 yên
Chi phí bảo hiểm 10,000 yên 10,000 yên
Tổng 720,000 yên 325,000 yên

Thu phí nhập học, phí giảng dạy vào thời điểm nhập học
Các chi phí sinh hoạt, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trợ cấp hàng năm thì cá nhân sẽ phải tự chi trả sau khi đến Nhật